Tjenester

Frister & datoer

Uni24 login

Midtbyen Regnskap AS

Autorisert regnskapsførerselskap i Trondheim

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske løsninger har vi også...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bistå med å...

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall.

Midtbyen Regnskap, Trondheim

Midtbyen Regnskap AS er et autorisert regnskapskontor med lang erfaring. Vi tilbyr regnskapstjenester for små og mellomstore bedrifter i Trondheim og omegn.
Våre tjenester vil bli utført med kunnskap og nøyaktighet, etter dagens lover og regler. Vi har fokus på personlig tilpasning, oppfølging og fleksibilitet.


Våre tjenester kan bidra til bedre lønnsomhet i din bedrift, ved at du som kunde får frigjort ressurser og bedre kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Hvorfor velge oss
 • Autorisert regnskapsførerselskap
 • Lang erfaring
 • Fast kontaktperson
 • Nøyaktig og effektiv
 • Sentral beliggenhet
 • Tilgjengelighet - regnskapstall på web

Nytt fra Skatteetaten

 • Skatteetaten satser i Arendal

  Arendalsuka er en viktig arena for Skatteetaten for å gi politikere og andre innblikk i utfordringer etaten har. I år skal Skatteetaten blant annet snakke om skjulte penger i utlandet, sikker ID-forvaltning og det offentliges ansvar for å unngå å kjøpe svart arbeid.
 • Skattemelding for næringsdrivende: Fristen nærmer seg

  I fjor ble ett av ti selskaper ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemelding for næringsdrivende. Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt torsdag 31. mai.
 • Skatteetatens evaluering av Transocean-saken

  Skatteetaten har gjennomført en evaluering av etatens største sakskompleks, Transocean, og fant flere læringspunkter.
 • Evaluering av innsats mot bakmenn og uttaksledd

  Skatteetaten gjør årlig en rekke analyser for å skaffe seg ny kunnskap om skatte- og avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet for å være bedre i stand til å benytte de riktige virkemidler mot ulike aktører i risikobildet.
 • Nå er skattemeldingen her

  I dag blir 4,9 millioner skattemeldinger tilgjengelig for privatpersoner og næringsdrivende. Husk at det er ditt ansvar at opplysningene er fullstendige og korrekte.
 • Ny avtale skal gi skatteinntekter i utviklingsland

  I dag undertegner Skattedirektoratet og Norad en femårig avtale om økt innsats for skatterådgivning i utviklingsland. Målet med samarbeidet er å gjøre bistand overflødig. 
 • Fra regional til landsdekkende organisering

  Skatteetaten skal gå fra en regional til landsdekkende organisering. Fordelene ved å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, kan være aktuelle også for andre offentlige virksomheter.
 • Kampen mot arbeidskriminalitet: Sterkere sammen

  Hans Christian Holte, skattedirektør Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode. Vi begynner å få inn resultater som viser at samarbeidet har effekt, samtidig som vi også opplever noen utfordringer.
 • OECD-toppmøte om skatt i Oslo

  Skattedirektører fra hele verden besøker Oslo denne uken for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse.
 • Svindelforsøk - falsk e-post om skatterefusjon

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten.
 • Nå bør du sjekke skattekortet ditt for 2018

  Det er viktig å sjekke at opplysningene som brukes i skattekortet stemmer, slik at skattetrekket blir mest mulig riktig.
 • Skattelistene tilgjengelige i morgen

  Fredag 27. oktober blir skattelistene for inntektsåret 2016 tilgjengelige for presse og publikum. 
 • Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet

  Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten.
 • Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta

  Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester. Mens myndighetene får stadig bedre innrapportering fra bankene og bruk av store kontantbeløp rapporteres inn, frykter kontrolletatene at pengestrømmene skal ta nye, skjulte veier.
 • Siste frist for å levere skattemelding for næringsdrivende

  Dagen før fristen har 7 av 10 næringsdrivende allerede levert skattemeldingen. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt onsdag 31. mai for å unngå tvangsmulkt.
 • Skatteetaten og Veidekke med unik avtale mot arbeidslivskriminalitet

  Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Dette er første gang Skatteetaten inngår en slik forpliktende avtale med en entreprenør. Samarbeidet skal forsterke og utvikle partenes tiltak mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. 
 • Ny finansveileder hjelper deg å få riktig skatt

  Skatteetaten har laget en ny digital veileder for aksjer og verdipapirer. Veilederen skal hjelpe deg med å fylle ut skattemeldingen riktig.
 • En av tre får hjelp med skattemeldingen

  En av tre opplyser at de får hjelp med skattemeldingen. Det viser en undersøkelse Opinion nylig har utført for Skatteetaten. 
 • No er skattemeldinga her

  4,8 millionar skattemeldingar blir i dag tilgjengelege for lønnsmottakarar, pensjonistar og næringsdrivande. Hugs å kontrollere at opplysningane stemmer.
 • 28,6 milliarder skattekroner på vei

  I dag får 3 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. 2,5 millioner får tilsammen igjen 28,6 milliarder kroner på skatten.
 • Siste frist for boligopplysninger: tirsdag 1. februar

  Tirsdag 1. februar er siste frist til å levere boligopplysninger for å få likningsverdien forhåndsutfylt i selvangivelsen.
 • Merverdiavgift på kjøp av elektroniske tjenester

  Fra 1. juli 2011 må du som privatperson i Norge betale merverdiavgift når du kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Eksempler på slike tjenester er musikk, programvare og online-dataspill.
 • Endringer i gavefradragsordningen fra 1.1.2011

  Alle tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang og må sende inn ny søknad om godkjenning for å være omfattet av gavefradragsordningen. Skal du gi gaver til tros- og lissynssamfunn i år bør du derfor være oppmerksom på dette. I tillegg kan du i 2011 også få fradrag for gaver gitt til organisasjoner i EØS-området.
 • Du må stå i manntallet for å kunne stemme

  For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde flytting til folkeregisteret er 30. juni.
 • Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon

  ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.
 • Automatisk utsendelse av vedtaksutkast ved klage på likning

  Skattytere skal heretter automatisk få tilsendt skattekontorets utkast til vedtak i skatteklagenemnda. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet.
 • 900 000 leverte selvangivelsen på nett

  I alt vel 900 000 hadde levert selvangivelsen på nett da fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er vel 30 000 flere enn i fjor.
 • Utlignet petroleumsskatt på 154 milliarder kroner for 2009

  Utlignet petroleumsskatt utgjorde 154 milliarder kroner for 2009. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Listen viser også at statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon blir på 9,1 milliarder kroner. Petroleumsskatten betales i løpet av inntektsåret fordelt på seks terminer, og for 2010 utgjør terminskatten 178 milliarder kroner.
 • Tap av fradrag ved kontant betaling

  Fra 1. januar 2011 taper næringsdrivende retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10 000 kroner. Næringsdrivende må derfor bruke bank for å betale for varer og tjenester.
 • Skattepenger på vei

  Over 2,1 millioner skattytere får i løpet av denne og neste uke til sammen nesten 22 mrd. kroner overført på konto. 444 000 skattytere må betale restskatt.
 • Nye avtaler med skatteparadis-land

  Norge har nå undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. 
 • Nesten 342 milliarder kroner fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.
 • Kommentar til høyesterettsdom om svarte tjenester

  Høyesterett har nå slått fast at kjøper av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier er dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel.
 • Kommentar fra skattedirektør Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser

  Riksrevisjonen har hatt en viktig og grundig gjennomgang av etatens kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser. Revisjonen tar opp flere viktige spørsmål som jeg tar alvorlig.
 • Papirløst skatteoppgjør? Husk å gå på nett!

  Har du valgt papirløst skatteoppgjør, må du huske å lese det elektroniske skatteoppgjøret ditt innen sju dager.
 • Nær 328 milliarder kroner fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for 2008 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nær 328 milliarder i skatt.
 • Mistenker skjulte formuer bak utenlandske kort

  Skatteetaten setter nå i gang gransking av 25 nordmenn etter mistanke om at de har skjult penger i utlandet. Disse har brukt utenlandske betalingskort i Norge for mellom 600 000 og 3,6 millioner kroner.
 • Mistanke om svindel med tørrfisk

  Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim startet i går en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.
 • Likevel skatteoppgjør i juni

  Skattedirektoratet har funnet en løsning som gjør at flesteparten av dem som fikk selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, likevel vil kunne få skatteoppgjør i juni.
 • Lavere rente? Sjekk skattekortet

  Trass i den kraftige rentenedgangen fra bankene de siste månedene, er det altfor få som har endret skattekortet. Tusenvis kan derfor risikere restskatt neste år.
 • Tilgang til mange offentlige tjenester med ett kodekort

  Denne uken får alle over 15 år et brev med PIN-koder i posten. Kodene gir tilgang til mange offentlige tjenester på Internett, blant annet endring av skattekort, levering av selvangivelse og søknad om studielån.
 • Skattepengene på vei

  Mange kan glede seg over ekstra tilskudd til feriekassen i år. Over 2,2 millioner skattytere får i gjennomsnitt 9 600 kroner hver tilbake på skatten. Vel 494 000 må imidlertid belage seg på å betale restskatt i august.
 • Feil på giro for restskatt og forskuddsskatt

  Det er oppdaget feil på enkelte giroer for restskatt og forskuddsskatt. Skatteetaten jobber med å kartlegge omfanget.
 • Enklere rapportering om utenlandske arbeidstakere

  Fra 1. september 2008 får norske arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere enklere rapportering til skattemyndighetene.
 • Endringer? Siste frist for levering 30. april

  Har du endringer eller tilføyelser i selvangivelsen? Da er siste frist for å levere onsdag 30. april. Ingen endringer? Da behøver du ikke levere selvangivelsen.
 • Utliknet petroleumsskatt 2005: kr 185 mrd.

  Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.
 • Mange leverte på nett siste døgn

  Nesten 2 millioner leverte selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Flest leverte på nett, en økning fra 1 255 536 i fjor til 1 400 031 i år.
 • 263 milliarder i skatt fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2005 viser økning i skatteinngangen fra personlige skattytere. Det ble utliknet skatt og trygdeavgift for 263 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende for inntektsåret 2005. Dette er 13 mrd. kroner mer enn for inntektsåret 2004, viser tall fra Skattedirektoratet.
 • 185,2 milliarder kroner oljeskatt

  Likningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.
 • Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

  Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.
 • Nå kan du få halv skatt i november

  Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember.
 • Svindelforsøk - falske e-poster

  Skatteetaten har i dag fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om identifikasjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.
 • Slår inn åpne dører om klageordningen for skatt

  Skattedirektør Hans Christian Holte kommenterer artiklene i Dagens Næringsliv om skatteklagenemdene:
 • Fikk skattetips av finansministeren

  Det er ikke alle som får hjelp av selveste finansminister Sigbjørn Johnsen, men på Oslo S og andre steder i landet står dyktige veiledere klare til å hjelpe deg med selvangivelsen.
 • Falske e-poster: Ikke oppgi kredittkortinformasjon

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med emnefelt: "er berettiget til a motta en skatterefusjon pa: 6874,44 NOK". E-posten er ikke fra Skatteetaten men et forsøk på svindel.
 • Advarer mot falske e-poster

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut et betydelig antall falske e-poster om skatterefusjon fra en adresse som utgir seg for å være fra Skatteetaten eller Altinn. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.
 • Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

  Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden?
 • Endringer for mva-registrerte i 2017

  Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1. januar 2017.
 • Inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som gir Statnett nok et verktøy i arbeidet mot arbeidskriminalitet og useriøse aktører.
 • Ny informasjon om Skatteetatens håndtering av NAV-saker

  Skatteetaten kontakter alle berørte før jul. Ny skatteberegning vil skje fortløpende og være ferdigstilt for alle i løpet av januar.
 • Ny IT-direktør i Skatteetaten

  Jørn Leonhardsen blir ny IT-direktør i Skatteetaten. Han blir ansvarlig for å lede og drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av i etaten, som har rundt 6500 ansatte.
 • Landsdekkende kontroller i Festival-Norge

  Skatteetaten kontrollerte i sommer flere virksomheter på ulike festivaler og markeder over hele landet. – To personer ble bortvist, en fikk tilleggsskatt på 150 000 kroner.
 • Digitale ledere deler data

  For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. For eksempel omhandler kapittel to "Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum". Hørt det før, sier du kanskje. Men de syv tjenestene som er valgt er relevante (for eksempel å få barn, eller å starte en bedrift). I tillegg beskrives hvordan det skal jobbes med disse såpass konkret at det er håp om å få til sammenhengene. Men håp er ikke nok i seg selv. Strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt. Det gjelder ikke minst for området deling av data, som utgjør tredje kapittel i strategien.
 • Skatteetaten advarer: Risiko for MVA-svindel med grønne sertifikater

  Skatteetaten advarer energibransjen i Norge og Europa – Vi ser at grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier blir forsøkt brukt som verktøy for MVA-svindel, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
 • Den nye normalen

  Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen
 • Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg

  Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet.
 • To-do-liste til digitaliseringsministeren

  Norge har fått en digitaliseringsminister. For mange av oss som har jobbet med digitalisering av offentlig sektor i Norge de siste tiårene, er dette en gammel drøm som går i oppfyllelse. Vi diskuterte det i møter, på konferanser, ved kaffetrakteren på 90-tallet, da jeg jobbet i daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og ønsket mer politisk oppmerksomhet på området. Vi snakket om det i korridorene hos Difi på 2000-tallet, da vi savnet kraftfulle tiltak for å løse de "wicked problems" som lå i å få til sammenhengende IKT-utvikling i og på tvers av samfunnssektorene.
 • OECDs FTA Chair: - Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel som CumEx-files

  Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration), Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser.
 • Ny skattemelding i 2020

  De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.
 • Over 360 milliarder kroner fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2010 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med over 360 milliarder kroner i skatt.
 • Ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten

  Astrid Bugge Mjærum blir ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hun kommer fra stillingen som informasjonsdirektør i Lånekassen, og starter i jobben 1. oktober.
 • Frikort og skattekort til ungdom

  For mange er tiden nå inne for å skaffe seg sommerjobb. Da er det viktig å huske på at fra 13 års-alderen må alle ha skattekort.
 • Mange benyttet leveringsfritak

  Vel 869 000 hadde levert selvangivelsen på nett innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er omtrent det samme som i fjor.
 • Stadig flere bruker skatteamnestiet

  I løpet av første halvår har 125 nye skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.
 • Rolig levering siste dag

  Over 870 000 hadde levert selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april
 • Oljeselskapene er ilignet 253,1 milliarder kroner i skatt for 2008

  Skattelisten for inntektsåret 2008 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel legges ut til alminnelig ettersyn tirsdag 1. desember 2009 ved Oljeskattekontoret. Listen viser at samlet utlignet skatt for oljeselskaper i skatteposisjon utgjør rekordhøye 253,1 milliarder kroner, mens 38 selskaper i underskuddposisjon får utbetalt skatteverdien av sine lete- og undersøkelsesutgifter med i alt 6,3 milliarder kroner.
 • Flere kjøper svart arbeid

  Det er flere som sier de har kjøpt svart arbeid de siste to årene enn tidligere. Det viser en ny undersøkelse av privatpersoners kjøp av svart arbeid som er gjennomført for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.
 • Mange leverte selvangivelsen på nett

  Stor trafikk siste kveld. Nesten 2,1 millioner leverte selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Flest leverte på nett, 1 538 000, en økning fra 1 400 000 i fjor.
 • Lever lønns- og trekkoppgaven på altinn.no

  I år kan arbeidsgivere med færre enn 1000 lønns- og trekkoppgaver levere oppgavene til skattemyndighetene via altinn.no Ved levering i altinn.no er fristen forlenget til 31. januar.
 • Svein Kristensen ny skattedirektør

  Svein Ragnar Kristensen ble i statsråd 8. desember beskikket som skattedirektør for en åremålsperiode på seks år.
 • Rosingpris til selvangivelsen på nett

  Selvangivelsen er tildelt Rosingprisen for Beste nettjeneste.
 • Onsdag siste frist for å levere selvangivelsen elektronisk

 • Feil i skatteoppgjeret? Nå kan du klage på nett

  Skatteetaten åpner ei ny elektronisk teneste. Er det feil i skatteoppgjeret, kan du nå klage via skatteetaten.no.
 • Skatteetaten og Posten gjør det enklere å melde flytting

  Nå kan du melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no. - Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen.
 • Internasjonal etterretning mot økonomisk kriminalitet

  - At FBI, Europol og EU-kommisjonen kom til Oslo viser hvor stor enighet det er om at internasjonalt samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier Eve V. Bergli. – Erfaringsutveksling, utveksling av opplysninger mellom land og samarbeid på store risikoområder styrker oss i kampen mot grenseløs økonomisk kriminalitet.
 • Balansegang

  Arendalsuka ligger bak oss for denne gang. Et mylder av temaer og meningsutveksling mellom politikere, interesseorganisasjoner, bedrifter og offentlige aktører, midt i en valgkamp hvor ordskiftet og rolleforståelse er problematisert. Slike settinger fordrer at vi som ledere evner å balansere mellom nøytralitet og lojalitet til rollen på den ene siden, og tydelige faglige standpunkter som kan opplyse og bringe samfunnsdebatten videre på den andre.
 • Skattemelding for næringsdrivende: Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

  Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt fredag 31. mai. I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.
 • Husk leveringsfristen i morgen

  Er du i rute med skattemeldingen? I morgen, tirsdag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.
 • Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt, oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid

  Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger.
 • Brexit – skatte- og avgiftsmessige virkninger

  Storbritannia skulle i utgangspunktet tre ut av EU 29. mars 2019 kl. 24. En slik uttreden ville innebære at Storbritannina ikke lenger er en del av EØS-samarbeidet. Foreløpig er det noe usikkert når denne uttreden vil tre i kraft, og om dette skjer med en omforent utmeldingsavtale med EU eller ikke. Nedenfor beskrives noen av endringene brexit kan innebære for skattyterne, med mindre det innføres nye regler bilateralt eller unilateralt.
 • Frokostmøte om internasjonal skatt

  Skatteetaten arrangerer et frokostmøte om utfordringer innenfor beskatning av multinasjonale selskaper i en stadig mer globalisert og digitalisert verden.
 • Ny måte å estimere lønns- og pensjonsinntekt i skattekortet for 2019

  Skatteetaten innfører ny beregningsmåte for å estimere forventet lønn og pensjon. Vi bruker nyere inntektsopplysninger fra 2018 og dette skal føre til riktigere skattetrekk for flere. Enkelte kan likevel få for høyt eller for lavt lønnsbeløp som grunnlag for skattekortet.
 • Ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten

  Astrid Bugge Mjærum blir ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hun skal lede etatens kommunikasjon med alle landets innbyggere, næringsliv og rundt 6 500 ansatte.
 • Skatteoppgjør for 573 mrd kroner i 2017

  Skatteoppgjøret for 4,8 millioner personer og 317.000 selskaper er nå ferdig. Du kan fortsatt endre skattemeldingen for 2017 hvis du oppdager feil. Skattelistene er tilgjengelige 7. november.
 • Nordmenns verdier i utlandet blir nå kjent for Skatteetaten

  Skatteetaten mottar opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter i opptil 102 land fra 30. september. Skal du oppgi verdier til Skatteetaten, kan det være avgjørende å ta kontakt nå.
 • Færre har handlet svart enn noen sinne

  Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.
 • Svindelforsøk - falske e-poster

  Skatteetaten får igjen meldinger om at det er sendt ut nye falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.
 • Sjekk om du skulle hatt skattefri lønn

  Du kan tjene inntil 8000 kroner skattefritt ved å jobbe for en frivillig organisasjon, og du kan tjene inntil 6000 kroner for småjobber i hjemmet. Sjekk selvangivelsen din for å unngå å betale for mye skatt.
 • Har du mottatt purring på selvangivelsen?

  70 000 personer og selskaper har ikke levert selvangivelsen for fjoråret. De mottar i disse dager purrebrev, enten i altinn eller på papir.
 • Svindelforsøk på e-post

  Skatteetaten har blitt gjort oppmerksom på at  det er sendt ut falske e-poster om elektronisk skattekort og skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel.